تعیین ژنتیکی بیماری ها با PGS

PGS بررسی سلامت جنین

سلامت جنین با PGS

در مورد PGD یعنی نمونه برداری از جنین و ارسال یک سلول برای تعیین اختلال کروموزومی یا ژنی صحبت کردیم و اکنون در مورد PGS و سلامت جنین است صحبت خواهیم کرد …