زایمان طبیعی یک روند فیزیولوژیک است اما سزارین چطور ؟

چرا در سال های اخیر سزارین جای زایمان طبیعی را گرفته است و چه کسی تصمیم گیرنده نهایی در مورد نوع زایمان است؟ پاسخ دکتر شیرین حشمت را در این مطلب بخوانید.